Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu 'Wygraj brwi permanentne w Studio EOS’ (zwanego dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest EOS Izabela Nowicka z siedzibą pod adresem: ul. Jankego 82 40-616 w Katowicach, zwaną dalej „Organizator”.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwać od 28.01.2022 roku do 01.03.2022 roku włącznie.
 4. Nagroda 'bon na brwi permanentne” będzie związana z otrzymaniem bonu na wykonanie usługi makijażu permanentnego brwi.
 5. Organizator nie ponosi ani nie zwraca kosztów uczestnikom konkursu związanych z dojazdami na zabiegi.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w nim

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie: napisz nam w komentarzu pod postem życzenia.

 1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akcpetację przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Konkursu.

§4 Zasady wyłonienia Zwycięzcy oraz nagrody

 1. Kandydatury będą oceniane przez członków jury pod przewodnictwem Organizatora.
 2. Nagrodę otrzyma osoba (zwana dalej Zwycięzcą, która spełnia warunki Regulaminu.
 3. Nagrodą w konkursie jest zabieg makijażu permanentnymi związana z nieodpłatną usługą makijażu permanentnego brwi.
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez Zwycięzcę wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych, w tym wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, w tym publikowanych także na stronie Internetowej Organizatora.

§5 Odbiór nagrody

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 01.03.2022 roku.
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez portal Facebook.com. instagram lub telefonicznie.
 3. Zwycięzca ma 3 dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody drogą mailową, bądź poprzez portal Facebook.com. W przypadku nie potwierdzenia przyjęcia nagrody nagroda przepada.
 4. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 5. W przypadku wygranej, imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną opublikowane na portal facebook oraz instagram. Zwycięzca oraz Organizator wspólnie ustalą harmonogram świadczonej usługi.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Uczestnik

 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Eos Izabela Nowicka z siedzibą w Katowicach, ul. Jankego 82, w celu realizacji naszych celów.
 2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są ona zgodne z prawdą
 3. Zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 4. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgłoszeń załączanych pod grafiką konkursową na portalu Facebook.com. oraz instagram. Zostaną one wykorzystane doraźnie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 5. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych: – imię
- nazwisko
- numer telefonu komórkowego i adres e-mail

§7 Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że w pełni się z nim zgadza.
 2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 PLN.
 3. Serwis facebook oraz instagram są całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności za niniejszy konkurs.
 4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez porta Facebook i Instagram.
 5. Promocja nie jest również związana z portalami Facebook oraz Instagram.

KONTAKT

GDZIE JESTEŚMY
Studio EOS
ul. Jankego 82
40-616 Katowice
ZADZWOŃ DO NAS
Telefon: 511 866 662
Telefon: 32 793 46 15
Email: recepcja@studioeos.pl
GODZINY PRACY
Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 20:00
Sobota: 8:00 – 16:00
Niedziela: zamknięte