Regulamin konkursu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu 'Wygraj Metamorfozę w Studio EOS' (zwanego dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest EOS Izabela Nowicka z siedzibą pod adresem: ul. Jankego 82 40-616 w Katowicach, zwaną dalej „Organizator”.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwać od 03.05.2021 roku do 03.06.2021 roku włącznie.
 4. Nagroda 'Totalna Metamorfoza' będzie związana ze świadczeniem usług przez 2 miesiące w okresie 10.06.2021 roku do 10.08.2021
 5. Organizator nie ponosi ani nie zwraca kosztów uczestnikom konkursu związanych z dojazdami na zabiegi.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w nim.

§3. Zasady uczestnictwa w Konkursie: Napisz w komentarzu pod postem konursowym 3 słowa które charakteryzują Twoją osobowość. Będzie nam miło jeżeli polubisz nasz profil.

 1. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akcpetację przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Konkursu.

§4. Zasady wyłonienia Zwycięzcy oraz nagrody

 1. Kandydatury będą oceniane przez członków jury pod przewodnictwem Organizatora.
 2. Nagrodę otrzyma osoba (zwana dalej Zwycięzcą, która spełnia warunki Regulaminu.
 3. Nagrodą w konkursie jest totalna metamorfoza związana z nieodpłatnymi usługami: Makijaż permanentny wybranej jednej części twarzy, koloryzacja włosów, zabiegi na twarz dedykowane dla skóry, makijaż oraz wykonanie sesji zdjęciowej.
 4. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez Zwycięzcę wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych, w tym wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, w tym publikowanych także na stronie Internetowej Organizatora

§5. Odbiór nagrody

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 03.04.2021 roku.
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez portal Facebook.com. instagram lub telefonicznie.
 3. Zwycięzca ma 1 dzień na potwierdzenie przyjęcia nagrody drogą mailową, bądź poprzez portal Facebook.com. W przypadku nie potwierdzenia przyjęcia nagrody nagroda przepada.
 4. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 5. W przypadku wygranej, imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną opublikowane na portal facebook oraz instagram. Zwycięzca oraz Organizator wspólnie ustalą harmonogram świadczonych usług.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Uczestnik

 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Eos Izabela Nowicka z siedzibą w Katowicach, ul. Jankego 82, w celu realizacji naszych celów.
 2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są ona zgodne z prawdą
 3. Zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 1. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgłoszeń załączanych pod grafiką konkursową na portalu Facebook.com. oraz instagram. Zostaną one wykorzystane doraźnie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 2. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych: – imię
- nazwisko
- numer telefonu komórkowego i adres e-mail

§7. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że w pełni się z nim zgadza.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.05.2021  r.
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.studioeos.pl i  w siedzibie Organizatora.
  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związana.
  8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
  9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

KONTAKT

GDZIE JESTEŚMY
Studio EOS
ul. Jankego 82
40-616 Katowice
ZADZWOŃ DO NAS
Telefon: 511 866 662
Telefon: 32 793 46 15
Email: recepcja@studioeos.pl
GODZINY PRACY
Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 20:00
Sobota: 8:00 – 16:00
Niedziela: zamknięte